Wolkom op

 

Myn eigen eker

 

it hűsblęd fan Tr. Riemersma

 

Yntroduksje

 

Wat sykje jo en hoe fine jo dat?

 

It pertret hjirneist is makke troch Trudy Kramer, Grins

 

In oersjoch fan de skriuwerij de jierren troch is te finen yn Skriuwerslibben en Nei de Bwarre. Dy stikken jouwe de haadlinen yn de űntjouwing oan. Alle boeken wurde hjir neamd. Men kin hjirwei nei ferskillendesiden trochlinke dyt djipper op in saak of in boek yngeane.
   Ik haw it oersjoch fan myn skriuwerij yn twaen kappe, omt der in dúdlike sesuer yn myn skriuwerij oan te wizen is. Nei De skjintme vurt ferbwólgwódde haw ik in heel skoft neat publisearre. Myn skriuwerij liket in sęfte dea te stjerren, oant it nei De Reade Bwarre op ’e nij de guit krijt.
   Wolle jo direkt ynformaasje oer in beskaat boek, gean dan nei Bibliografy. By in soad boeken wurdt oanjűn węrt jo wat mear gewaar wurde kinne.

De pagina Omballingen befettet stikjes dyt net direkt mei de boeken noadich ha. Sydspronkjes en útwreidinkjes.

De rubryk Kollums is opnommen ta it geriif fan de Friezen om utens dyt gjin abonnemint op de Ljouwerter Krante hawwe.

De rubryk Nij wurk seit wat er is. En datselde jildt fan Diskusje.

Yn de rubryk Links nei oaren fine jo trochferwizingen nei oare hűsblęden.

Wolle jo in berjocht stjoere nei Tr. Riemersma, klik dan op dy namme.

Klik op Lęste nijs foar de aldergleonste ynformaasje