Links nei oaren

 

 

Ynst‚nsjes:

It Fryske Boek
Skriuwersboun
Tresoar

Fryske kultuerpagina
Jelle van der Meulen Friese literatuursite

LiterÍre tydskriften:

Hjir, literÍr tydskrift
De Moanne, literÍr tydskrift
Farsk, ynternettydskrift
Doar, ynternettydskrift
Erosmos, ienmans ynternet tydskrift

Fryske skriuwers:

Joop Boomsma
Pier Boorsma
Tsead Bruinja
Anne Feddema
Jansma & Wijngaarden
Gysbert Japicx
Jacobus Q. Smink
Elske Schotanus
Albertina Soepboer
Meindert Talma
Dr. Tsjoen (Eric Hoekstra)
Johan Veenstra
Henk van der Veer
Abe de Vries
Cornelis van der Wal