Bibliografy

 

Under guon titels steane keaten dy’t jo ferbine mei in stikje tekst dat neiere ynformaasje jout. Wolle jo wat witte oer de wurdearring fan in boek, sykje dan op de side fan Tresoar.

 

Romans

Fabryk, 1964
FABRYK: IN BENEARJEND AVONTOER

Sjoch OMBALLINGEN, HollÔnske s˙ksessen


By de hannen om’t ˘f, 1965

Minskrotten-Rotminsken,1966
ROMANS OANT 1968

Sjoch OMBALLINGEN, HollÔnske s˙ksessen


De Hite Simmer, 1968
ROMANS OANT 1968


Myksomatoze, 1974

Jest yn ’e Ardinnen, 1974

De skjintme vurt ferbwˇlgwˇdde, 1981
LITERATUER EN LITERATUERWITTENSKIP

De Reade Bwarre, 1992
ROMANS OANT 1968

NEI DE BWARRE


Nei de klap, 1999
ALTYD ┌TPOEPT

Sinleas geweld, 2000

ALTYD ┌TPOEPT

De nije Sineeske muorre, 2004

De acht foar achten trein, splitscreenroman, 2009


Detektives

De moardner komt werom, 1967
DETEKTIVES

De mon sˇnder gesicht, 1973
DETEKTIVESNovellen

Bretagne libre! 1998

Toate-los, 1998
LITERATUER EN LITERATUERWITTENSKIP

Tinzen oer it libben en oer de dea, 2001

De fűgel, 2006Ferhalen

De duvel misbeteard, 1967
FERHALEN

Myn folk, myn biminden, 1970
FERHALEN

Oant de dea dur ˇp fˇlget, 1973
FERHALEN

F˘i en fredeloas, 1977
FERHALEN

Salang’t de beam bloeit, 2001
FERHALEN
MEN LEART IT NOAIT
Fersen

25 fersen (yn: De Hite Simmer), 1968
FERSEN

Riemersma II: 26-50, 1970
FERSEN

Roazen ferwylje, 1972
FERSEN

Teksten fwar ien hear, 1973
FERSENToaneel

Elkenientsje, 1970

Try-out, 1995

It feest, 2005 (oersetting)
LITERATUER EN LITERATUERWITTENSKIP
DRAMATOLOGY
Senario

Healwize oanslaggen, 2003
Kollums

Op ’e nekke fan ’e wrÔld, 2004

 

Literatuerhistoarje

Op ’e barrikaden en der by del, 2005

Hoe binne de helten fallen, 2006

De kul oer it skouder, 2007


Samlingen

In fearnhűndert ferhalen, 1996 (kar ˙t ferhalen)
FERHALEN

Argewaasje fűn, argewaasje jűn, 1996 (sammele fersen)
FERSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIUWERSLIBBEN

NEI DE BWARRE

YNTRODUKSJE