LÍste nijs

 

 

 

De lÍste roman (op dit stuit)

De acht foar achten trein is myn lÍste roman. Of der moat noch ien komme. Dat wit men noait.
Reinder van der Leest hat in diel jierren lyn stylfol Űfskied nommen fan it skriuwerskip, mei in poŽzyfolder dÍr't er destiids ek mei ķtein set wie. Ik haw it doe wol yn my omgean litten: sil ik ek Űfskied nimme? In punt sette foar't it lÍzersfolk begjint te lķsterjen fan ‘hy is grif ķtskreaun’?
Mar krekt Reinder komt dan noch mei in roman om syn Nier-Dynterige kompleet te meitsjen. Men wit it noait, ik it alderminst.

 

 

 

 

Gean werom